องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
อปพร.

บัญชีรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี  ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมู่ที่ หมายเหตุ
นายณรงค์       ถามะพันธ์ ประธาน อปพร.  
นายสุริยา          อยู่เย็น สมาชิก อปพร.  
นายนันทะ         วิเศษรัตน์ สมาชิก อปพร.  
นายบุญมี          ทำนุ สมาชิก อปพร.  
นายบุญเลิศ       ปุระ สมาชิก อปพร.  
นายสมพงษ์      วิเศษรัตน์ สมาชิก อปพร.  
นายประสาท     โสภาภาค สมาชิก อปพร.  
นายอำคา       ไต่ไม้งาม สมาชิก อปพร.  
นายอเนก       ไชโยธา สมาชิก อปพร.  
๑๐ นายบุญเรือง    สาบัวน้อย สมาชิก อปพร.  
๑๑ นายทองอินทร์   ผาลิบุตร สมาชิก อปพร.  
๑๒ นายไพโรจน์     ไพบูลย์ สมาชิก อปพร.  
๑๓ นายไพฑูลย์      แอ่นนอก สมาชิก อปพร.  
๑๔ นายอำนาจ   กัลยารัตน์ สมาชิก อปพร.  
๑๕ นายทรงศักดิ์   โพทาทอง สมาชิก อปพร.  
๑๖ นายณรงค์   วิเศษรัตน์ สมาชิก อปพร.  
๑๗ นายสุนทร   อุปริมาตร สมาชิก อปพร.  
๑๘ นายธงชัย       ถามะพันธ์ สมาชิก อปพร.  
๑๙ นายดวงจันทร์    กุลพรม สมาชิก อปพร.  
๒๐ นายวิทยา  การินทอง สมาชิก อปพร.  
๒๑ นายสมจันทร์    จารุสิน สมาชิก อปพร.  
๒๒ นายทองเปลว  คำผาลา สมาชิก อปพร.  
๒๓ นายชาลี    แพงโคตร สมาชิก อปพร.  
๒๔ นางสาวสมยงค์    อุปริมาตร สมาชิก อปพร.  
๒๕ นางสาววราภรณ์    แพงโคตร สมาชิก อปพร.  
๒๖ นายหนูดำ    พรมนาม สมาชิก อปพร.  
๒๗ นายทองจันทร์    สุวะมาตย์ สมาชิก อปพร.  
๒๘ นายพิทักษ์   ปานุเวช สมาชิก อปพร.  
๒๙ นายสมพงษ์    อัปกาญจน์ สมาชิก อปพร.  
๓๐ นายสมจิตร    ถามะพันธ์ สมาชิก อปพร.  
๓๑ นายหมูน    โพธิ์ขาว สมาชิก อปพร.  
๓๒ นายสรศักดิ์    สุพันธะ สมาชิก อปพร.  
๓๓ นายปรีดา   อินทร์ศร สมาชิก อปพร.  
๓๔ นายหนูแปลง    บ่อเพชร สมาชิก อปพร.  
๓๕ นายปิ่น     ลุสมบัติ สมาชิก อปพร.  
๓๖ นายทองดี     จันทร์ป้อง สมาชิก อปพร.  
๓๗ นายอนันต์      ป้องปก สมาชิก อปพร.  
๓๘ นายวิชัย       แสนมี สมาชิก อปพร.  
๓๙ นายเดิน       นิ่มนวล สมาชิก อปพร.  
๔๐ นายสำเริง      ทนุจันทร์ สมาชิก อปพร.  
๔๑ นายสมศรี      ภูงามเชิง สมาชิก อปพร.  
๔๒ นายถนม       แท่นทอง สมาชิก อปพร.  
๔๓ นายปรี        สารคณา สมาชิก อปพร.  
๔๔ นายหมาย      สุขสบาย สมาชิก อปพร.  
๔๕ นายบุญสอง     สวาสุข สมาชิก อปพร.  
๔๖ นายเอกภพ     ธรรมโรจน์ สมาชิก อปพร.  
๔๗ นายจักรพงษ์   พรมนาม สมาชิก อปพร.  
๔๘ นายชัยยงค์     แสงฤทธ์ สมาชิก อปพร.  
๔๙ นายจันทรา     ออมสินธ์ สมาชิก อปพร.  
๕๐ นายสุดใจ      แสงดารา สมาชิก อปพร.  
๕๑ นายประสิทธ์   ไชยวงศ์ สมาชิก อปพร.  
๕๒ นายสำเนียง     อักหลาพันธ์ สมาชิก อปพร.  
๕๓ นายบุญสงค์      ถามะนัด สมาชิก อปพร.  
๕๔ นายวินัย        การินทอง สมาชิก อปพร.  
๕๕ นายเดชากร    ทานะสิน สมาชิก อปพร.  
๕๖ นายวิเศษผล    เรืองธรรม สมาชิก อปพร.  
๕๗ นายหลัด       ชนะงาม สมาชิก อปพร.  
๕๘ นายสังวาล     บรรจง สมาชิก อปพร.  
๕๙ นายจำเนียร    กานุสนธ์ สมาชิก อปพร.  
๖๐ นายชัยรัตน์    สระแก้ว สมาชิก อปพร.  
๖๑ นายสันติ      เหลี่ยมสมบุญ สมาชิก อปพร.  
๖๒ นายวีระชัย   ทองญวน สมาชิก อปพร.  
๖๓ นายสมร      แก้วการ สมาชิก อปพร.  
๖๔ นายบุญหาญ  มุทำ สมาชิก อปพร.  
๖๕ นายลือชัย     หงษ์พันธ์ สมาชิก อปพร.  
๖๖ นายปัญญา     แสงรุ่ง สมาชิก อปพร.  
๖๗ นายวิเชียร     ครุผาด สมาชิก อปพร.  
๖๘ นายหนูกร     โพธิ์ใต้ สมาชิก อปพร.  
๖๙ นายอัมพร     พวงพลอย สมาชิก อปพร.  
๗๐ นายบุญเลิศ    กูลโกน สมาชิก อปพร.  
๗๑ นายไพลี       ทวีลัย สมาชิ อปพร.  
๗๒ นายคำตัน     บุญสะอาด สมาชิก อปพร.  
๗๓ นายทองพูน   คุณธรรม สมาชิก อปพร.  
๗๔ นายเจริญ      บุญสะอาด สมาชิก อปพร.  
๗๕ นายวันเฉลิม   ทวีลัย สมาชิก อปพร.  
๗๖ นายพเยาว์     ทองเหลือ สมาชิก อปพร.  
๗๗ นายนัฐพงษ์     บุญยาน สมาชิก อปพร.  
๗๘ นายวิฑูรย์       ชินโคตร สมาชิก อปพร.  
๗๙ นายทวี         บุญธรรม สมาชิก อปพร. ๑๐  
๘๐ นายแหน่น     ใกล้กลาง สมาชิก อปพร. ๑๐  
๘๑ นายไพรวัลย์   พร้อมทรัพย์ สมาชิก อปพร. ๑๐  
๘๒ นายสำราญ     บุญหาร สมาชิก อปพร. ๑๐  
๘๓ นายวิชิต         นันทมาตร สมาชิก อปพร. ๑๐  
๘๔ นายสุทิน         บุญสุภาพ สมาชิก อปพร. ๑๐  
๘๕ นายประยุทธ     กัลยารัตน์ สมาชิก อปพร. ๑๐  
๘๖ นายรังสี           นิ้วทอง สมาชิก อปพร. ๑๐  
๘๗ นายบัวลา        พรมสุรินทร์ สมาชิก อปพร. ๑๑  
๘๘ นายบุญยัง       ปัญญารัตน์ สมาชิก อปพร. ๑๑  
๘๙ นายอเนก        สุภิวงค์ สมาชิก อปพร. ๑๑  
๙๐ นายประสิทธ์    ทิวะพล สมาชิก อปพร. ๑๑  
๙๑ นายทน         สายสิน สมาชิก อปพร. ๑๑  
๙๒ นายเฉลิม      สายสิน สมาชิก อปพร. ๑๑  
๙๓ นายสมพงษ์     สาสงวน สมาชิก อปพร. ๑๑  
๙๔ นายดาวุฒิ     เชื้อนิล สมาชิก อปพร. ๑๑  
๙๕ นายทอง       บุญอาจ สมาชิก อปพร. ๑๒  
๙๖ นายบำรุง     คำผาลา สมาชิก อปพร. ๑๒  
๙๗ นายจวน      สายแวว สมาชิก อปพร. ๑๒  
๙๘ นายถวัลย์     จันทะเนตร สมาชิก อปพร. ๑๒  
๙๙ นายสง่า       แสนสมัคร สมาชิก อปพร. ๑๒  
๑๐๐ นายสุทัศน์     ปุระ สมาชิก อปพร. ๑๒  
๑๐๑ นายเซีย        มั่นคง สมาชิก อปพร. ๑๒  
๑๐๒ นายกัลยา      บุญกัณฑ์ สมาชิก อปพร. ๑๒  
๑๐๓ นายเกียรติศักดิ์      ทองนอก สมาชิก  อปพร. ๑๒  
นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×