องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เบี้ยยังชีพคนพิการ

โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๓

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

 
          โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีสมุดคู่มือคนพิการ
๓. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม.

 
ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน
          ให้ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 
 หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
          ๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร
          ๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ
          ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

          กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอ    

จดขึ้นทะเบียนแทนได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : โทร. 0-4552-5661

เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×