องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ  12 กิโลเมตร   มีอาณาเขต  ดังนี้

       
ทิศเหนือ แนวเขตติดกับ ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  
ทิศใต้ แนวเขตติดกับ ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ  
ทิศตะวันออก แนวเขตติดกับ ตำบลสร้างนกทาและตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ   
ทิศตะวันตก แนวเขตติดกับ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ  
       
พื้นที่ทั้งหมดในตำบลหนองมะแซว
ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ พื้นที่ทำการเกษตร/ไร่ พื้นที่ทั้งหมด/ไร่
1 บ้านหนองมะแซว 1 3,138 3,196
2 บ้านปริญญา 2 1,470 1,670
3 บ้านหนองหินเหนือ 3 700 848
4 บ้านหนองหิน 4 1,310 1,368
5 บ้านห้วยไร่ 5 730 1,005
6 บ้านคำมะเบื่อ 6 2,000 1,368
7 บ้านดงสีโท 7 480 498
8 บ้านดงสุวรรณ 8 750 1,000
9
บ้านดงสีโทน้อย
9
220
230
10 บ้านสี่แยกแสงเพชร 10 1,280 1,500
11 บ้านหนองหินใต้ 11 657 705
12 บ้านพัฒนาสามัคคี 12 735 773

รวม

  12,735 14,161
 
 
 
ลักษณะสังคม
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว  จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539  ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
 
เขตปกครอง
          แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน  คือ ตำบลหนองมะแซว  มีพื้นที่ประมาณ  41 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งสิ้น 4,273 คน                                         
ประชากรชาย 2,114 คน  
ประชากรหญิง 2,159 คน  

จำนวนประชากรทั้งหมดในตำบลหนองมะแซว

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน  หมู่ที่ ชาย หญิง  รวม

ครัวเรือน

บ้านหนองมะแซว 1 167 184 351  82 
บ้านปริญญา  245 265  510 124 
บ้านหนองหินเหนือ 201  223  424  102 
บ้านหนองหิน  250  227  477  101 
บ้านห้วยไร่ 184  183  367  95 
บ้านคำมะเบื่อ 201  198  399  93 
บ้านดงสีโท 149  155  304  68 
บ้านดงสุวรรณ  220  221  441  128 
บ้านดงสีโทน้อย 59  81  140  44 
10  บ้านสี่แยกแสงเพชร 10  209  172  381  132 
11  บ้านหนองหินใต้ 11  114  130  246  54 
12  บ้านพัฒนาสามัคคี 12  115  118  233  62 
รวม   2,114  2,159  4,273  1,085 
 
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง คือ
-โรงเรียนบ้านคำมะเบื่อแสงเพชร
-โรงเรียนบ้านดงสีโท
-โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 1  แห่ง  คือ
-โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง  คือ

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองมะแซว
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร

 
จำนวนนักเรียนในพื้นที่ทั้งหมด  จำนวน 372  คน
-โรงเรียนพัฒนาสามัคคี  อ.1- ป. 6 จำนวน  195   คน
-โรงเรียนบ้านดงสีโท อ.1- ป.6 จำนวน  63      คน
-โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร อ.1-ป.6  จำนวน 70   คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองมะแซว  จำนวน  30  คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคำมะเบื่อห้วยไร่แสงเพชร  จำนวน 31 คน
ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา
-วัด/ สำนักสงฆ์ 7  แห่ง
 
ด้านสาธารณสุข
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะแซว 1 แห่ง
-อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 เปอร์เซ็น
 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-จุดตรวจบริการประชาชน  1  จุด  บ้านสี่แยกแสงเพชร
 
ลักษณะเศรษฐกิจ
 
การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา- ทำไร่
- ทำนา ผลผลิตส่วนใหญ่เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนมีส่วนน้อยที่ส่งขาย
- กลุ่มอาชีพ ประกอบอาชีพในครัวเรือน เช่น ทำกระเป๋า  เย็บผ้า  เป็นต้น
 
 
ลักษณะทรัพยากร
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 1   แห่ง                                                
ห้วยจันลัน/ ห้วยหัวหมี 2   แห่ง
ฝาย 7   แห่ง
บ่อน้ำตื้น 15   แห่ง
บ่อโยก 44   แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 12   แห่ง
 
 
 
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
 
การคมนาคม
- สภาพถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต และถนนลูกรังเป็นบางแห่ง
- มีถนนลาดยางผ่านที่สำคัญ  คือถนนโคกจักจั่น  - ดงสีโท
 
การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน     1     แห่ง
 
 
การไฟฟ้า
- ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ ทุกครัวเรือนในพื้นที่บริการ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 1 แห่ง                                                   
- ห้วยจันลัน/ ห้วยหัวหมี 2 แห่ง
- ฝาย 7 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 15 แห่ง
- บ่อโยก 44 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง
 
มวลชนจัดตั้งและกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ สมาชิก 20 คน                              
- กลุ่มปลูกข้าวคุณภาพ สมาชิก 50 คน  
- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า สมาชิก 30 คน  
- กลุ่มออมทรัพย์ สมาชิก 700 คน  
- กลุ่มทำกระเป๋า สมาชิก 200 คน  
- กลุ่มแม่บ้าน สมาชิก 250 คน  
- กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ สมาชิก 100 คน  
- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น สมาชิก 285 คน  
- กลุ่ม  อสม. ประจำหมู่บ้าน สมาชิก 120 คน
นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×