องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        หน้าที่รับผิดชอบการ บริหารงานในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการควบคุมโรค การ สุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบัญญัติ อบต. การวางแผนการสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่การฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมทั้งและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 1. งานสุขาภิบาลทั่วไป
 2. งานสุขาภิบาลโรงงาน
 3. งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 4. งานอาชีวอนามัย
 5. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 6. งานส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 7. งานควบคุมมลพิษ
 8. งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 9. งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 10. งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข
 11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 1. งานอนามัย
 2. งานสาธารณสุขมูลฐาน
 3. งานสุขศึกษา
 4. งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
 5. งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด
 6. งานรักษาและพยาบาล
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

งานรักษาความสะอาด

 1. งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ
 2. งานควบคุมสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
 3. งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
 4. งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานควบคุมโรค

 1. งานการเฝ้าระวังโรคระบาด
 2. งานระบาดวิทยา
 3. งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดย คน แมลง และสัตว์
 4. งานโรคเอดส์
 5. งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×