องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

        มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

     งานบริหารการศึกษา
          - งานบริหารงานบุคคล 
          - งานบริหารทั่วไป 
          - งานบริหารการศึกษา 
          - งานวางแผนและสถิติ 
          - งานการเงินและบัญชี

     งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          - งานกิจการศาสนา
          - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
          - งานกิจการเด็กและเยาวชน
          - งานกีฬาและนันทนาการ 

     งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
          - งานจัดการศึกษา
          - งานพลศึกษา
          - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
          - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
          - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 65
เมื่อวาน : 62
7 วันที่ผ่านมา : 490
เดือนนี้ : 2631
ทั้งหมด : 148985
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×