องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว 2021 ยินดีต้อนรับ หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักปลัด

สำนักงานปลัด

       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และ คณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ ป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 

 1. งานสารบรรณ

 2. งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

 3. งานบริหารงานบุคคล

 4. งานเลือกตั้ง

 5. งานตรวจสอบภายใน

 6. งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

 7. งานการประชุม

 8. งานอำนวยการและประสานราชการ

 9. งานติดตามผลการปฏิบัติ

 10. งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 11. งานเลือกตั้ง

 12. งานข้อมูลการเลือกตั้ง

 13. งานชุมชนสัมพันธ์

 14. งานรักษาความสงบเรียบร้อย

 15. งานสนับสนุนและบริการ

 16. งานอำนวยการ

 17. งานป้องกัน

 18. งานช่วยเหลือฟื้นฟู

 19. งานกู้ภัย 

งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานนโยบายและแผนพัฒนา

 2. งานวิชาการ

 3. งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

 4. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

 5. งานงบประมาณ  

งานกฎหมายและคดี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานกฎหมายและนิติกรรม

 2. งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง

 3. งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

 4. งานระเบียบการคลัง

 5. งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานสวัสดิการสังคม

 2. งานพัฒนาชุมชน

 3. งานจัดระเบียบชุมชน

 4. งานสังคมสงเคราะห์

 5. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี  

งานการเกษตร

 1. งานส่งเสริมการเกษตร

 2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

นายกัลยา บุญกัณฑ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
นางสาววลัยรักษ์ บุญภา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
ค้นหาข้อมูลในหน้าเว็บ
รวมลิงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ : 4
เมื่อวาน : 108
7 วันที่ผ่านมา : 833
เดือนนี้ : 1576
ทั้งหมด : 155350
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
หมู่ที่ 12 บ้านพัฒนาสามัคคี ตำบลหนองมะแซว
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์/โทรสาร 045-525661
อีเมล [email protected]
Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
×